Dialogmöte 8 feb i Luleå

Dialogmöte med samverkan i fokus. Just nu föreläser Anna-Karin Berglund från SKL om hur vi kan skapa system för bygga socialt kapital, tillit och samverkan. Ett sätt är att skapa forum för dialog, överenskommelser och partsgemensamma arbetsgrupper.
Anna-Karin Berglund

Nu ger Daniel Grönberg från Överenskommelsekansliet tips och lyfter fram erfarenheter kring olika överenskommelseprocesser på SEÖN dialogmöte. Sex principer är vägledande; självständighet och oberoende, dialog, långsiktighet, kvalitet, öppenhet och insyn samt en mångfald av utförare.
Daniel Grönberg i Luleå

Möte med Luleå kommun 17 nov 2015

Idag har SEÖN mött Luleå kommun för samtal kring samverkan. Bra möte där SEÖN kunde beskriva föreningens syfte och uppdrag, informera om civilsamhället och gemensamt samtala om fortsatt samverkan. Intresse fanns från kommunen kring att hitta former för dialog, kika på en överenskommelse mm.

Möte med Luleå kommun 17 nov 2015

Det var Ulla Carin Palm, strateg med demokratifokus och Maria Bergman, från Tillväxtkontoret som mötte upp SEÖN.