Kunskapsdialog 2 i SÖK Samverkan projektet genomförd

Den 9:e september genomfördes den andra kunskapsdialogen i SÖK Samverkan projektet digitalt. Ca 40 personer deltog i en workshop för att göra inspel till den Överenskommelse och handlingsplan som ska tas fram i projektet för stärkt samverkan mellan parterna i projektet; Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Samforma som här representerar civilsamhället i Norrbotten på regional nivå. Ett antal kunskapsföreläsningar hölls också under dagen.

Läs mer om dagen och projektet här!

Vi gör Västerbotten starkare

VB_starkare_1200x630

Under en tre år lång process har över 550 personer från länets olika näringar och sektorer bidragit med tid, energi och inspel för att i dialog med Region Västerbotten forma en gemensam utvecklingsstrategi. När förslaget nu är sammanställt, upplever vi och flera andra aktörer från civilsamhället att idéburen sektor uteslutits och osynliggjorts – någonting vi ställer oss skarpt kritiska till. För att förstärka allvaret i kritiken formulerar vi oss i en gemensam debattartikel. Här kan du ta del av den.

Idéburen sektor gör länet starkare – något Region Västerbotten ignorerar

 

Västerbotten – där tillit skapar utvecklingskraft, så lyder titeln till utkastet för Västerbottens regionala utvecklingsstrategi, författad av Region Västerbotten. En fin rubrik som gapar tom då i stort sett hela den idéburna sektorn saknas i strategin. Något som för oss – vi som varje dag ser de demokratiska, tillitsbyggande, samhällsutvecklande effekterna av Västerbottens föreningsliv och civilsamhälle – är fullständigt ofattbart. Den idéburna sektorns bidrag till samhällsutveckling, regionens attraktionskraft, innovation, kompetensförsörjning, inkludering, demokratifostran, arbetstillfällen och folkhälsa kan inte, får inte negligeras på det här sättet. Därför höjer vi nu vår gemensamma röst.

Tillit och socialt kapital beskrivs ofta som attraktiva egenskaper för ett samhälle med målet att utvecklas. Detta har Sverige sedan lång tid tillbaka statuerat internationellt exempel för, vilket vi kan tacka de starka folkrörelserna för. Det är i folkrörelser, i det idéburna civilsamhället, som individens engagemang, i organiserad form tillsammans med andra, får kraft, kraft att utveckla och förändra. I den myllan uppstår socialt kapital och tillit – kittet för ett hållbart samhälle. Det är lika oförklarligt som oförståeligt att Region Västerbotten bortser från det i regionens utvecklingsstrategi. Vi frågar oss hur en så stor, samhällsbärande sektor tillåts marginaliseras så fullständigt. Är det av ointresse? Av okunskap om hur länets medborgare och den idéburna rörelsen bidrar till ständig utveckling? Saknas visioner och förmåga till verklighetsförankrade framtidsspaningar? Eller är det rent av så att Region Västerbotten vill ha ett styrdokument som främst motiverar finansieringen av sina egna verksamheter? Den ena anledningen är värre än den andra.

Att utesluta den idéburna sektorn är att ignorera medborgarnas röst och självorganisering. Det är också att förneka den västerbottniska kulturhistorien där folkrörelserna i århundraden varit bärare av folklig bildning – alla dessa samtal, erfarenhets- och kompetenshöjande utbyten som ger medborgarna nya perspektiv och insikter. Om det är något dagens samhälle behöver så är det mer av just det: arenor där en mångfald av människor möts, där befintliga föreställningar ifrågasätts och där glappet mellan människor minskar.

I en region som vill utvecklas borde den idéburna sektorn ha en given plats. De utmaningar vi som samhälle har kräver en bred samverkan och samarbete mellan civilsamhället, offentlig sektor och näringslivet. Där kan och vill vi vara en kraft att räkna med.

Vi hoppas att Region Västerbotten återkommer med ett reviderat förslag där Västerbottens starka civilsamhälle värdesätts och ges förutsättning att vara den obundna, dynamiska, mångfaldiga och utmanande kraften som stimulerar samhällskittet och kanaliserar medborgarnas engagemang. Först då finns möjligheten att prata om en tillitsbaserad regional utvecklingsstrategi. En sådan strategi för vi gärna vidare dialog kring.

Ylva Löwenborg, ordförande Social ekonomi övre Norrland
Åsa Ögren, ordförande RF-SISU Västerbotten
Kjell Johansson, ordförande Studiefrämjandet Västerbotten
Robin Adolfsson, ordförande Sverok Västerbotten
Anders Sandström, ordförande Friluftsfrämjandet Region Norr
Fredrik Stenberg, ordförande ABF Västerbotten
Martin Höög, tf. stiftelserektor Folkuniversitetet region Norr
Martin Vikgren, kanslichef Funktionsrätt Västerbotten
Lars Westerlund, ordförande Hela Sverige ska leva Västerbotten
Maria Stenberg, regionchef Hyresgästföreningen Norrland
Mikaela Mikaelsson, regionchef Medborgarskolan Nord
Kenneth Andersson, ordförande Medlefors Folkhögskola
Anneli Ivarsson, ordförande Rädda Barnens distrikt i Västerbotten
Birgitta Sedin, regionchef Sensus Norrland
Björn Lundmark, ordförande Skellefteå Byautvecklingsråd
Kristina Kalén, regionchef Studieförbundet Bilda Nord
Tapio Tamminen, vice ordförande Sverigefinska Riksförbundet Norra Sveriges distrikt
Ann-Marie Lindgren, ordförande Västerbottens Blåbandsdistrikt
Bertil Forsberg, ordförande Västerbottens läns nykterhetsförbund
Roger Filipsson, verksamhetsledare Coompanion Västerbotten
Bo Nilsson, ordförande Västerbottens läns hembygdsförbund
Johan Granstrand, ordförande Naturskyddsföreningen i Västerbottens län

Läs debattartikeln i Norran.
Läs debattartikeln i Folkbladet.
Läs debattartikeln i VK.
Läs nyheten i VK.

SEÖN blir Samforma

På SEÖNs årsmöte den 27:e april beslutade ett enigt medlemsmöte att byta namn till Samforma. Ordförande Ylva Löwenborg är tillfreds med att beslutet nu är taget och menar att Samforma både är träffsäkert och mångfacetterat.

”Samforma, SEÖNs nya namn känns helt rätt. Det beskriver vilka vi är och vad vi gör. Om vi leker med namnet får jag flera fina associationer. Samforma samlar till samarbete och samverkan. Vi samtalar, skapar samförstånd, ser samband och sammanhang. Tillsammans formar vi ett gott samhälle med samhörighet”.

Det nya namnet tillsammans med ny grafisk profil och hemsida kommer bli ett lyft för föreningen samtidigt betonar Ylva att föreningens viktiga uppdrag består.

”Namnet är nytt men uppdraget kvarstår. Vi kommer fortsätta vårt viktiga arbete som intresseorganisation för idéburen sektor i Norrbotten och Västerbotten. Vi arbetar med att öka kunskapen om och synliggöra sektorn. Den idéburna sektorn är en del av lösningen på samhällsutmaningarna, här finns kraften och engagemanget att tillsammans med offentlig sektor och näringslivet forma ett öppet, demokratiskt, inkluderande och innovativt samhälle”

Lanseringen av Samforma tillsammans med ny grafisk profil och hemsida sker under september månad.

443A4046

Ordförande Ylva Löwenborg

SÖK samverkan projektets nästa Kunskapsdialog den 9 september

Nästa kunskapsdialog, den andra i ordningen, i SÖK Samverkan projektet sker den 9 september, kl. 9.30-15.15 via webben och mötesverktyget Zoom. Presentationerna kommer även att streamas via SEÖNs facebooksida.
(Ovan några bilder från den första dialogen som genomfördes den 18 maj.)

Temat för dagen den 9:e september är:
Agenda 2030 möter Norrbottens vision ”Sveriges mest välkomnande och nytänkande län” – Hur skapar vi samhandling ?

SÖK samverkan Norrbotten

EFTER VÅRENS INSTÄLLDA KUNSKAPSDIALOGER KOMMER NU NYA DATUM

NYA TILLFÄLLEN BLIR – DIALOG 1: 18 MAJ OCH DIALOG 2: 9:E SEPTEMBER

SEÖN driver projektet SÖK Samverkan tillsammans med Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten under 2019-2020. Under 2020 genomförs ett antal kunskapshöjande dialoger mellan offentlig sektor på regional nivå och civilsamhällesorganisationer i Norrbotten som verkar i hela länet.

Medlemsmöte 13 nov

Onsdag den 13:e november kl. 16-19 genomför SEÖN sitt årliga Medlemsmöte, vi träffas på två ställen samtidigt, Luleå och Skellefteå, och samkör mötet via SKYPE på dessa två orter. Medlemmar, och alla andra intresserade av civilsamhällesfrågor är välkomna!

Programmet för medlemsmötet är;

  • Aktuellt från SEÖN
  • Namnbyte – information om processen
  • Långsiktiga mål
  • Föreläsning:  Daraka Larimore-Hall, exempel på folkrörelsearbete och påverkansarbete i USA. Fokus blir på hur vi kan stärka föreningens påverkansarbete och genomföra gräsrotskampanjer
  •  Information om Projekt SÖK samverkan som nu sker i Norrbotten
  •  Inspirerande exempel från våra medlemmar
    SEÖN bjuder på lättare förtäring

    Välkomna!